Spotkanie sprawozdawcze Rady Osiedla Wapienica w dniu 28 marca 2023 roku

W dniu 28 marca 2023 roku w auli Szkoły Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej zostało zorganizowane spotkanie sprawozdawcze Rady Osiedla Wapienica.

zebranie 28 marca

Na spotkaniu z mieszkańcami licznie stawili się przedstawiciele Ratusza. Obecni byli: Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski, jego zastępca Piotr Kucia, Radni Rady Miejskiej z naszego okręgu Piotr Kochowski, Konrad Łoś, Krzysztof Jazowy, Dariusz Michasiów, gościnnie Radni Rady Miejskiej spoza naszego okręgu Rafał Ryplewicz i Maksymilian Pryga, Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Joanna Bojczuk oraz przedstawiciel Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, a także przedstawiciele Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej łącznie z prezesem Wiesławem Pasierbkiem. Ponadto w spotkaniu wzięli udział dzielnicowi asp. sztab. Marcin Adamczyk (z Komisariatu Policji II w Bielsku-Białej), sierż. sztab. Sebastian Palowski  (z Komisariatu Policji III w Bielsku-Białej) oraz przedstawiciele Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.

IMG_0290 IMG_0291

Ku zaskoczeniu uczestników przybyłych prawie połowa miejsc siedzących dla mieszkańców Wapienicy była pusta…

IMG_0289

 

Przewodnicząca Rady Agnieszka Duraj Osiedla Wapienica przywitała przybyłych gości z Ratusza oraz przybyłych Mieszkańców z Osiedla Wapienicy i przedstawicieli R.O. Wapienica.

Następnie przedstawiła sprawozdanie z działalności R.O za rok 2023r., także plan prac na 2023r.

Kolejno głos zabrał radny Rady Rady Miejskiej Piotr Kochowski, który przedstawił wykonanie wszystkich zadań zaplanowanych przez Koalicję w których R.O brała udział za rok 2022, a były to między innymi : imprezy sportowe dla dzieci i dorosłych , pikniki rodzinne, olimpiada o wiedzy sportowej , Mikołajki i inne. Podziękował prezesowi klubu LKS „Zapora” Wapienica, Fundacji Nadzieja za współudział zorganizowania tychże imprez oraz sponsorom za wsparcie finansowe. W tym miejscu należy wspomnieć Zakład Gospodarki Odpadami S.A., który przekazał około 10 tysięcy złotych na szkolenia dla klubu LKS „Zapora” Wapienica oraz około 2 tysiące złotych jako wsparcie przy organizacji imprez sportowych. Kolejno należy wspomnieć pozostałych sponsorów, którzy finansowo wspierali wydarzenia organizowane dla mieszkańców dzielnicy tj. sieci sklepów „Lewiatan” oraz Hurtowni Zabawek „REX” w Wapienicy, firmy „Bezalin” w Bielsku-Białej oraz Beskidzkiej Giełdy Towarowej S.A.

Do podziękowań U.M i p. Dyrektor Szkoły Podstawowej dołączył się Radny Rady Osiedla Aleksander Niesyt w związku z możliwością korzystania z sali Auli na gimnastykę dla seniorów za niewielką odpłatnością.
Nawoływał do większego udziału mieszkańców w sprawach Osiedla i zgłaszanie do R.O wszystkich problemów na bieżąco.

W dalszej części spotkania rozpoczęła się dyskusja z Mieszkańcami:
głos zabrała Pani Bożena Pękala skarżąc się na brak porządku i zaniedbanie ulic i chodników na terenie Osiedla.

Prezydent Jarosław Klimaszewski w odpowiedzi zasugerował , by zauważony nieporządek natychmiast zgłaszać do odpowiednich służb , które mają obowiązek dbania o poszczególne rejony miasta.
Przy okazji p. Prezydent pochwalił R.O. za prężną działalność i szybkie zorganizowanie się dla pomocy uciekinierom z Ukrainy.

- mieszkanka Pani Barbara Chrząszcz zgłosiła problem zasypanego chodnika na Osiedlu Zwierzynieckim oraz zniszczonej kładki i od października nie dostała odpowiedzi z U.M.
P. Prezydent – przyjął skargę i obiecał sprawę wyjaśnić.

Słowa mieszkanki potwierdził Radny Rady Miejskiej Konrad Łoś ,który stwierdził nieuporządkowanie chodnika i zdezolowanych kładek na rzece od trzech lat w rejonie od ul. Cieszyńskiej w dół jak i pod Zaporą .

-P. Prezydent zobowiązał się z całą odpowiedzialnością zapłacić za remont wszystkich kładek na rzece ,ale poinformował o bardzo trudnej i długotrwałej procedurze przygotowania do przyjęcia do realizacji inwestycji naprawczej z właścicielem terenu, którymi są Wody Polskie.

Kolejnym tematem były pytania do prezydenta mieszkanki nr I i radnego p. Łosia o zagospodarowanie terenu przy rzece Wapieniczanka po drugiej stronie ul, Cieszyńskiej, gdzie istnieje piękny teren mogący służyć rekreacji mieszkańcom ,niestety jest dziki i zaniedbany.

-Prezydent w odpowiedzi przyjął propozycję z entuzjazmem, niestety problem wkroczenia na tereny Wód Polskich są trudne i niewykonalne.

W dalszej części dyskusji mieszkanka poruszyła sprawy niewykonanych chodników i parku kieszonkowego w rejonie przystanku autobusowego przy Międzyrzeckiej na osiedlu Zwierzynieckim.

odpowiedź Przewodniczącej R.O. Agnieszki Duraj by przyjść na spotkanie R.O. raz w miesiącu i zgłaszać swoje problemy i propozycje

-głos zabrał Radny Łoś, który przypomniał swoje działanie w sprawie uzgodnień z Wodami Polskimi,zorganizował spotkanie z ich przedstawicielami, niestety do uzgodnień nie doszło z braku wspólnego działania.

W tej chwili Przewodnicząca zaprosiła radnych z Wapienicy do udziału w spotkaniach R.O by wspólnie rozwiązywać problemy mieszkańców.

-Pan Niesyt zgłosił problem braku remontu odcinka od ul. Wapienickiej od nowego ronda przez mostek przy Alenie ,który był zgłaszany pismami i osobiście

-w odpowiedzi przedstawiciel MZD stwierdził, że jest to droga wewnętrzna i chociaż krótki odcinek stanowi problem, należy uregulować stan prawny, wykonać procedurę przygotowawczą jak do dużej inwestycji.

Mieszkaniec z ul. Lajkonika Pan Arkadiusz Kuryłowicz
zgłosił propozycję odtworzenia chodnika pomiędzy ul. Jaskrową i halą sportową temat już rozpatrywany i załatwiany przez radnego Łosia. Niestety sprawa utknęła na drodze Urząd – R.O
mieszkaniec pyta o stan załatwienia sprawy.

- przedstawiciel MZD potwierdza wysłanie prośby mieszkańców do R.O. w sprawie opinii ,niestety nie umie powiedzieć do stało się z pismem, które zaginęło.
- Prezydent stwierdził brak środków finansowych w budżecie miasta dla wszystkich inwestycji zgłaszanych przez mieszkańców .
Obiecana odpowiedź R M o możliwości realizacji inwestycji w mieście po przedstawieniu protokołu ze spotkania.

Kolejne problemy zgłaszane przez mieszkańców ul. Lajkonika tj.; brak chodnika,brak ograniczenia prędkości , brak jakiegokolwiek remontu.

- odpowiedź Przedstawiciela MZD
Sprawy ulicy zostaną rozwiązane przy budowie nowego Osiedla jest już projektowane nowe rozwiązanie dróg od ronda przy wiadukcie nad czteropasmówką i poszerzenie ul, ul. Londzina

Następnie głos zabrał Radny Rady Osiedla Zbigniew Konieczny przedstawił problemy korkowania się dróg przy zjazdach z czteropasmówki do Wapienicy, które też miała rozwiązać modernizacja ul. Międzyrzeckiej.
Proponował zmiany ruchu na ul. Andersa i innych drogach dojazdowych.
Ponadto jeszcze raz poruszył sprawę zagospodarowania w celach rekreacyjnych teren przy rzece od ul. Cieszyńskiej do Auchan.

Prezydent odpowiedział ogólnikowo , samochodów przybywa ,znają problemy ,rozwiązują w miarę możliwości,W ostatnim zdaniu p. prezydent namawiał do wzięcia udziału w referendum z powodu budowy spalarni.

Mieszkaniec Pan Grzegorz Klimczak pytał jak rozwiązać problem z brakiem dostępu do wody dla działek przy ul. Sabały ,gdzie nie ma wodociągu i kiedy będzie zwiększony tonaż/ teraz 2,5t / dla przejazdów aut ciężarowych by dowozić wodę w miarę potrzeby beczkowozami.

W odpowiedzi przedstawiciel MZD przekazał, że pozwolenie na zwiększenie tonażu uzależnione będzie od działalności jaka na tym terenie będzie wykonywana, a wszelkie formalności musi wykonać sam, gdyż nie ma tam domów jednorodzinnych i Aqua nie jest zobowiązana do przeprowadzenia tam wodociągu.
p. Konieczny wyraził w swojej wypowiedzi smutny obraz sytuacji mieszkańców w Osiedlu Wapienica oraz przedstawił chaos kursowania autobusów np. linii nr 10 i innych.
Odpowiadał przedstawiciel MZD, który wyjaśniał powody opóźnień i nakładania się linii w jednym czasie.
Mieszkaniec z sali pytał dlaczego autobusy nie są sterowane ITS.
Przedstawiciel MZD wyjaśnił, że tylko część miasta ,lecz nie dotyczy to obszaru Wapienicy jest objęta możliwością wykorzystania narzędzi sterowania ruchem ITS.
W tym temacie Przewodnicząca R.O. zabrała głos i zaproponowała zorganizowanie specjalnego spotkania, by omówić problemy komunikacji w obszarze Wapienicy. Pan Konieczny zadawał pytania dotyczące lokalizacji budowy Spalarni i czy jest demokracją to ,że jednakowe prawo wyrażenia opinii mają ludzie mieszkający w pobliżu z tymi, co mieszkają w dużej odległości od proponowanej lokalizacji ITPO
Z podobnym pytaniem zwróciła się, także mieszkanka osiedla: skąd pomysł lokalizacji właśnie w tym miejscu Spalarni Śmieci.
Prezydent wyjaśnił, że wykonane ekspertyzy fachowców wybrały tą lokalizację na ITPO.
Następnie rozpoczęła się dyskusja w temacie ITPO , głos zabrał v-ce Przewodniczący Rady Osiedla Łukasz Bulowski oraz mieszkanka Pani Magda Madzia były pytania o procenty recyklingu osiągniętego w poszczególnych latach przez segregację śmieci w Bielsku-Białej, o fundusze europejskie na budowę ,także o przeznaczeniu funduszy miasta na wsparcie budowy.
Pani Madzia opisywała rozpacz niektórych mieszkańców świeżo kupionych działek w pobliżu lokalizacji Spalarni
Prezydent odpowiedział, że nie zamierza wyprowadzać się z miasta, chociaż też blisko w/w lokalizacji mieszka i dodał, że ewentualna budowa ITPO nie będzie obciążać budżetu miasta.
Pani Bożena Pękała zadała pytanie; kto będzie właścicielem spalarni ,: Miasto, czy prywatny właściciel?
Prezydent odpowiedział, że ani miasto, ani prywatny właściciel tylko istnieją różne warianty, które będą rozpatrywane później.

Kolejno Pan Konieczny zadał pytanie : co stało się z obeliskiem , który został zlikwidowany w czasie rozbudowy ul. Zapory.
Prezydent nie znał sprawy i zaproponował złożenie wniosku do protokołu, będzie rozpatrzone.
Pani Madzia zadała pytanie do Prezydenta Klimaszweskiego: Kto będzie z ramienia ratusza odpowiedzialny za realizację inwestycji ITPO. W odpowiedzi Prezydent Klimaszewski wskazał, że v-ce prezydent Piotr Kucia. Na co Magdalena Madzia przytoczyła zapisy wystąpienia pokontrolnego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2016 roku, gdzie były wykazane nieprawidłowości przy inwestycjach, za które odpowiadał ówczesny z-ca komendanta wojewódzkiego policji Piotr Kucia. W odpowiedzi Pan Kucia zaproponował przeczytanie protokołu pokontrolnego.
Ponowne pytanie Pani Madzi w sprawie osiągania poziomu recyklingu w %
Prezes ZGO S.A. Wiesław Pasierbek odpowiedział, że w zeszłym roku było 25% w tym roku osiągnięto 35% a w 2025 będzie 50%.

Pan Grzegorz Klimczak zadał pytanie,; gdzie będą składowane żużle i pyły po spalarniane
Pan Pasierbek poinformował, że istnieje wokół spalarni przygotowane 20a powierzchni, gdzie będą boksy i tam będzie składowany żużel i sukcesywnie wywożony i zagospodarowany.

Przewodnicząca Rady Osiedla Agnieszka Duraj wraz z radnymi z R.O zorganizują wyjazd do Sortowni, gdzie zainteresowani będą mogli uzyskać pełnie wiedzy na temat ITPO.

Radny Rady Osiedla Czesław Folek zapytał; kiedy w Wapienicy zostanie utworzony PSZOK.
Pan Pasierbek odpowiedział, że dokumentacja jest przygotowana , tylko oczekiwane są pieniądze, których spodziewają się w przyszłym roku.

P. Bożena Penkala stwierdziła ,że spalarnia będzie zatruwała środowisko i obniży wartość nieruchomości.

Kolejne pytania Pani Madzi oraz Pana Bulowskiego i innych w sprawie osiągnięcia w 2025r. 50% recyklingu, źródeł finansowania, raz zysków. Padły także pytania o wartości emisji rtęci.
Pan Pasierbek wyjaśniał i stwierdzał ,że gospodarka prowadzona jest dobrze i wszystko można znaleźć w dokumentach. Wszelkie emisje zanieczyszczeń będą mieścić się w normach europejskich., a odzyski energii i ciepła będą znaczące.

Następnie po wygaśnięciu dyskusji spotkanie zostało zakończone.

Na koniec należą się ogromne podziękowania Pani dyrektor SP nr 32 Edycie Zaczek, która udostępniła nam miejsce na spotkanie i   pomogła przygotować salę.

Dodaj komentarz

Wypełnij wszystkie pola formularza!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>